مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۸۵ - صِفَتِ اَجْنَحهٔ طُیورِ عُقولِ الهی

/
  1584 قِصهٔ طوطیّ جانْ زین سان بُوَد کو کسی کو …

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۸۱ - تَفسیرِ «وَ هُوَ مَعَکُم اَیْنَما کُنْتُم»

/
  1515 بار دیگر ما به قِصّه آمدیم ما از آن قِصُه بُرون خود …

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۷۹ - سوال کردنِ رَسولِ روم از امیرُالْمؤمنین عُمَر رَضِیَ‌اللّهُ عَنْهُ

/
  1452 مَرد گُفتش کِی اَمیرُالمؤمنین جانْ زِ بالا چون دَر آمَد در زمین؟…

مقدمه‌ی دفتر اوّل مثنوی مولانا

/
  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرحیم این است کتابِ مثنوی که اصولِ اصولِ…

مثنوی مولانا - دفتر اول - بخش 1 - سرآغاز

/
  1 بِشْنو این نِی چون شِکایَت می‌کُند از جُدایی‌…

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۱ – حکایتِ بقّال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دُکان

/
  248 بود بَقّالیّ و وِیْ را طوطی‌یی خوش ‌نَوایی سَبز و گویا طوطی‌یی …

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۲ - داستانِ آن پادشاه جُهود که نَصرانیان را می‌کُشت از بَهرِ تَعَصُّب

/
  325 بود شاهی در جُهودانْ ظُلْم‌ساز دُشمنِ عیسی و نَصْرانی گُداز 326 …

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۳ - آموختن وزیر مَکرْ پادشاه را

/
  339 او وزیری داشت گبر و عِشْوه دِه   کو بر آ…

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۴ - تَلْبیسِ وَزیر با نَصارا

/
  349 پَس بگویم من به سِرْ نَصرانی‌اَم   ای خدایِ رازدانْ می‌دانی‌اَم …

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۵ - قَبول كردنِ نَصارا مَكْرِ وزیر را

/
  364 صد هزاران مَردِ تَرسا سویِ او   اندک‌ اند…

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۶ - مُتابِعَتِ نَصارا وزیر را

/
  372 دل بِدو دادند تَرسایانْ تمام خود چه باشد…

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۷ - قِصِّهٴدیدنِ خَلیفه لیلی را

/
  410 گفت لیلی را خلیفه کان توی کَزْ تو مَجنون شُد پَریشان و…

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۸ - بَیانِ حَسَدِ وزیر

/
  440 آن وَزیرَک از حَسَد بودَش نِژاد تا به باطِل…

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۲۰ - پیغامِ شاهْ پنهانْ با وزیر

/
  458 در میانِ شاه و او پیغام‌ها   شاه را پنهان بِدو آرام‌ها …