مثنوی مولانا - دفتر ششم - بخش ۱۲۳ - مَثَل

/
  4344 گفت با درویش روزی یک خَسی که تورا این‌جا نمی‌دانَد…

مثنوی مولانا - دفتر ششم - بخش ۱۱۹ - سَبَب تاخیرِ اِجابَتِ دُعایِ مؤمن

/
  4230 ای بَسا مُخْلِص که نالَد در دُعا تا رَوَد…

مثنوی مولانا - دفتر ششم - بخش ۱۱۲ - مَقالَتِ برادرِ بُزرگین

/
  3905 آن بزرگین گفت ای اِخْوانِ خیر ما نه نَر بود…

مثنوی مولانا - دفتر ششم - بخش ۱۱۱ - بَحث کردنِ آن سه شَهْ‌زاده در تَدْبیر آن واقِعه

/
  3900 رو به هم کردند هر سه مُفْتَتَن هر سه را یک رَنْج و یک دَرد …