مثنوی مولانا – دفتر اوّل – بخش ۲۴ – بیانِ خَسارتِ وزیر دَرین مَكْر

 

۵۲۵ هَمچو شَهْ نادان و غافِل بُد وَزیر پَنجه می‌زد با قَدیمِ ناگُزیر
۵۲۶ با چُنان قادِرْ خدایی کَزْ عَدَم صد چو عالَمْ هست گَردانَد به دَم
۵۲۷ صد چو عالَم در نَظَر پیدا کُند چون که چَشمَت را به خود بینا کُند
۵۲۸ گَر جهان پیشَت بزرگ و بی‌بُنی‌ست پیشِ قُدرت ذَرّه‌یی می‌دان که نیست
۵۲۹ این جهانْ خود حَبْسِ جان‌هایِ شماست هین، رَوید آن سو که صَحرایِ شماست
۵۳۰ این جهانْ مَحدود و آن خود بی‌حَد است نَقْش و صورت پیشِ آن مَعنی سَد است
۵۳۱ صدهزاران نیزۀ فرعون را دَرشِکَست از موسی‌یی با یک عَصا
۵۳۲ صدهزاران طِبِّ جالینوس بود پیشِ عیسی و دَمَش اَفْسوس بود
۵۳۳ صدهزاران دَفترِ اَشْعار بود پیشِ حَرفِ اُمّی‌یی ‌آن عار بود
۵۳۴ با چُنین غالِبْ خداوندی کسی چون نمیرد گَر نباشد او خَسی؟
۵۳۵ بَسْ دلِ چون کوه را اَنْگیخت او مُرغِ زیرک با دو پا آویخت او
۵۳۶ فَهْم و خاطِرْ تیز کردن نیست راه جُز شِکَسته می‌نگیرد فَضْلِ شاه
۵۳۷ ای بَسا گنجْ آگَنانِ کُنجکاو کان خیال ‌اَنْدیش را شُد ریشِ گاو
۵۳۸ گاو کِه بْوَد تا تو ریشِ او شَوی؟ خاکْ چِه بْوَد تا حَشیشِ او شَوی؟
۵۳۹ چون زنی از کارِ بَد شُد رویْ زَرد مَسْخ کرد او را خدا و زُهره کرد
۵۴۰ عورتی را زُهره کردن مَسْخ بود خاک و گِل گشتن نه مَسخ است ای عَنود؟
۵۴۱ روح می‌بُردَت سویِ چَرخ بَرین سویِ آب و گِل شُدی در اُسْفَلین
۵۴۲ خویشتن را مَسْخ کردی زین سُفول زان وجودی که بُد آن رَشکِ عُقول
۵۴۳ پس بِبین کین مَسْخ کردن چون بُوَد؟ پیشِ آن مَسْخْ این به غایَت دون بُوَد
۵۴۴ اسبِ هِمَّت سویِ اَخْتَر تاختی آدمِ مَسْجود را نَشْناختی
۵۴۵ آخِرْ آدم‌زاده‌‌یی ای ناخَلَف چند پِنْداری تو پَستی را شَرَف؟
۵۴۶ چند گویی من بِگیرَم عالَمی این جهان را پُر کُنم از خود هَمی؟
۵۴۷ گَر جهانْ پُر برف گردد سَر به سَر تابِ خور بُگْدازَدَش با یک نَظَر
۵۴۸ وِزْرِ اوّ و صد وزیر و صدهزار نیست گَردانَد خدا از یک شَرار
۵۴۹ عینِ آن تَخْییل را حِکْمَت کُند عینِ آن زَهرآب را شَربَت کُند
۵۵۰ آن گُمان ‌اَنْگیز را سازد یَقین مِهْرها رویانَد از اَسْبابِ کین
۵۵۱ پَروَرَد در آتشْ ابراهیم را ایمِنّیِ روح سازد بیم را
۵۵۲ از سَبَب سوزیش من سودایی‌اَم در خیالاتَش چو سوفَسطایی‌اَم

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *