مثنوی مولانا – دفتر اوّل – بخش ۳۳ – طَلَب کردنِ اُمَّتِ عیسی عَلَیهِ السَّلام از اُمَرا که ولیعهد از شما کدام است؟

 

۶۷۳ بَعدِ ماهی گفت خَلْق ای مِهْتَران از امیران کیست بر جایَش نِشان؟
۶۷۴ تا به جایِ او شِناسیمَش اِمام دست و دامَن را به دستِ او دهیم
۶۷۵ چون که شُد خورشید و ما را کرد داغ چاره نَبْوَد بر مَقامَش از چراغ
۶۷۶ چون که شُد از پیشِ دیده وَصلِ یار نایِبی باید ازومان یادگار
۶۷۷ چون که گُل بُگْذشت و گُلْشَن شُد خراب بویِ گُل را از کِه یابیم؟ از گُلاب
۶۷۸ چون خدا اَنْدَر نَیایَد در عِیان نایِبِ حَقّ‌اند این پیغامبران
۶۷۹ نه، غَلَط گفتم، که نایِب با مَنوب گَر دو پِنْداری، قَبیح آید نه خوب
۶۸۰ نه، دو باشد تا تویی صورت‌پَرَست پیشِ او یک گشت کَزْ صورت بِرَست
۶۸۱ چون به صورت بِنْگَری، چَشمِ تو دُوست تو به نورش دَرنِگَر کَزْ چَشمْ رُست
۶۸۲ نورِ هر دو چَشمْ نَتْوان فَرق کرد چون که در نورش نَظَر انداخت مَرد
۶۸۳ دَه چراغ اَرْ حاضر آید در مکان هر یکی باشد بصورتْ غیرِ آن
۶۸۴ فَرق نَتْوان کرد نورِ هر یکی چون به نورَش رویْ آری، بی‌شکی
۶۸۵ گَر تو صد سیب و صد آبی بِشْمُری صد نَمانَد، یک شود چون بِفْشُری
۶۸۶ در مَعانی قِسْمَت و اَعْداد نیست در مَعانی تَجزیه وْ اَفْراد نیست
۶۸۷ اِتِّحادِ یار با یارانْ خَوش است پای مَعنی‌گیر، صورت سَرکَش است
۶۸۸ صورتِ سَرکَش گُدازان کُن به رنج تا بِبینی زیرِ او وَحدتْ چو گنج
۶۸۹ وَرْ تو نَگْدازی، عِنایَت‌هایِ او خود گُدازَد، ای دِلَم مولایِ او
۶۹۰ او نِمایَد هم به دل‌ها خویش را او بِدوزَد خِرقۀ درویش را
۶۹۱ مُنْبَسِط بودیم و یک جوهر همه بی‌سَر و بی‌پا بُدیم آن سَر همه
۶۹۲ یک گُهَر بودیم هَمچون آفتاب بی‌گِرِه بودیم و صافی هَمچو آب
۶۹۳ چون به صورت آمد آن نورِ سَره شُد عَدَد چون سایه‌هایِ کُنگُره
۶۹۴ گُنگُره ویران کُنید از مَنْجِنیق تا رَوَد فَرق از میانِ این فَریق
۶۹۵ شَرحِ این را گُفتَمی من از مِری لیک تَرسَم تا نَلَغزَد خاطِری
۶۹۶ نُکته‌ها چون تیغِ پولاد است تیز گَر نداری تو سِپَر، واپَس گُریز
۶۹۷ پیشِ این الماسْ بی‌اِسْپَر مَیا کَز بُریدنْ تیغ را نَبْوَد حَیا
۶۹۸ زین سَبَب من تیغ کردم در غِلاف تا که کَژْخوانی نَخوانَد بر خِلاف
۶۹۹ آمدیم اَنْدَر تمامیْ داستان وَزْ وفاداریِّ جمعِ راسْتان
۷۰۰ کَزْ پَسِ این پیشوا بَرخاستند بر مَقامَش نایِبی می‌خواستند

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *