مثنوی مولانا - دفتر پنجم - بخش ۵۴ - مُناجات

/
  1197 ای دَهَنده‌یْ قُوت و تَمْکین و ثَبات خَلْق را زین …

مثنوی مولانا - دفتر پنجم - بخش ۴۸ - تَفسیرِ وَ هُوَ مَعَکُمْ

/
  1073 یک سَبَد پُر نانْ تورا بی‌فَرقِ سر تو…

مثنوی مولانا - دفتر پنجم - بخش ۴۶ - مِثالِ عالَمِ هستِ نیستْ‌نِما و عالَمِ نیستِ هستْ‌نِما

/
  1026 نیست را بِنْمود هست و مُحْتَشَم هست را بِنْمود بر شَکل عَدَم …

مثنوی مولانا - دفتر پنجم - بخش ۴۱ - بَقیّهٔ قِصهٔ آهو و آخُرِ خَران

/
  908 روزها آن آهویِ خوشْ‌نافِ نَر در شِکَنجه بود…

مثنوی مولانا - دفتر پنجم - بخش ۳۷ - مُناجات

/
  780 ای مُبَدَّل کرده خاکی را به زَر خاکِ دیگر…

مثنوی مولانا - دفتر پنجم - بخش ۳۲ - جواب گفتنِ طاوس آن سایِل را

/
  641 چون زِ گِریه فارغ آمد گفت رو که تو رَنگ و …