نوشته‌ها

مثنوی مولانا - دفتر اوّل - بخش ۱۱ - حکایتِ بقّال و طوطی و روغن ریختنِ طوطی در دُکان

/
  248 بود بَقّالیّ و وِیْ را طوطی‌یی خوش ‌نَوایی، سَبز و گویا طوطی‌یی…