نوشته‌ها

غزل ۱۱ مولانا

/
  1 ای طوطیِ عیسی نَفَس، وِیْ بُلبُلِ شیرین نَوا …

غزل ۱۳ مولانا

/
  1 ای بادِ بی‌آرامِ ما، با گُل بگو پیغامِ ما …

غزل ۱۴ مولانا

/
  1 ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما افتاد…

غزل ۱۵ مولانا

/
  1 ای نوش کرده نیش را، بی‌خویش کُنْ باخویش را باخو…

غزل ۱۶ مولانا

/
  1 ای یوسُف آخِر سویِ این یعقوبِ نابینا بیا ای عیسیِ …

غزل ۱۸ مولانا

/
  1 ای یوسُفِ خوش نامِ ما، خوش می‌رَوی بر بامِ ما …

غزل ۱۹ مولانا

/
  1 امروز دیدم یار را، آن رونَقِ هر کار را می‌شُد رَ…

غزل ۲۰ مولانا

/
  1 چندانک خواهی جنگ کُن، یا گرم کُن تَهدید را …

غزل ۲۱ مولانا

/
  1 جُرمی ندارم بیش ازینْ کَزْ دل هَوا دارم تو را …

غزل ۲۳ مولانا

/
  1 چون خون نَخُسپَد خُسروا، چَشمَم کجا خُسپَد مَ…

غزل ۲۴ مولانا

/
  1 چون نالَد این مِسکین که تا رَحم آید آن دِلْدار …

غزل ۲۵ مولانا

/
  1 من دی نگفتم مَر تو را کِی بی‌نَظیرِ خوشْ لِق…

غزل ۲۷ مولانا

/
  1 آن خواجه را در کویِ ما، در گِل فرو رَفته‌ست پا…

غزل ۲۸ مولانا

/
  1 ای شاهِ جسم و جانِ ما، خندان کُنِ دندانِ ما سُر…

غزل ۲۹ مولانا

/
  1 ای از وَرایِ پَرده‌ها، تابِ تو تابستانِ ما…

غزل ۳۰ مولانا

/
  1 ای فَصلِ با بارانِ ما، بَرریز بر یارانِ ما چون اشک…

غزل ۳۱ مولانا

/
  1 بادا مُبارک در جهان، سور و عروسی‌هایِ ما …

غزل ۳۲ مولانا

/
  1 دیدم سَحَر آن شاه را، بر شاهراهِ هَلْ اَتی …

غزل ۳۳ مولانا

/
  1 میْ دِه گِزافه ساقیا، تا کَم شود خوف و رَجا …

غزل ۳۴ مولانا

/
  1 ای عاشقان ای عاشقان آمد گَهِ وَصل و لِقا از آسْم…

غزل ۳۵ مولانا

/
  1 ای یارِ ما، دِلْدارِ ما، ای عالَمِ اسرارِ ما…

غزل ۳۶ مولانا

/
  1 خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دِگَربار بیا دَفْع …

غزل ۳۷ مولانا

/
  1 یارْ مرا، غارْ مرا، عشقِ جگَرخوار مرا یار…

غزل ۳۸ مولانا

/
  1 رَسْتَم ازین نَفْس و هَوی، زنده بِلا مُرده بِلا …

غزل ۳۹ مولانا

/
  1 آه که آن صَدرِ سَرا، می‌نَدَهَد بار مرا می‌نکُند مَحْرم…

غزل ۴۰ مولانا

/
  1 طوقِ جُنون سِلْسِله شُد، باز مَکُن سِلْسِله ر…

غزل ۴۱ مولانا

/
  1 شَمعِ جهان دوش نَبُد نورِ تو در حَلقۀ ما را…

غزل ۴۲ مولانا

/
  1 کارْ تو داری صَنَما، قَدْر تو، باری صَنَما ما…

غزل ۴۳ مولانا

/
  1 کاهِل و ناداشت بُدَم، کام درآوَرْد مرا طوطی…

غزل ۴۴ مولانا

/
  1 در دو جهانْ لَطیف و خوشْ همچو امیِر ما کجا؟…

غزل ۴۵ مولانا

/
  1 با لَبِ او چه خوش بُوَد، گفت و شِنید و ماجَ…

غزل ۴۶ مولانا

/
  1 دی بِنَواخت یارِ من، بَندۀ غَم رَسیده را دادْ…

غزل ۴۷ مولانا

/
  1 ای کِه تو ماهِ آسْمان، ماه کجا و تو کجا؟ در …

غزل ۴۸ مولانا

/
  1 ماهِ دُرُست را بِبین، کو بِشِکَست خوابِ ما …

غزل ۴۹ مولانا

/
  1 با تو حَیات و زندگی، بی‌تو فَنا و مُردَنا زان…

غزل ۵۰ مولانا

/
  1 ای بِگِرفته از وَفا گوشه، کَرانْ چرا؟ چرا؟ …

غزل ۵۱ مولانا

/
  1 گَر تو مَلولی ای پدر، جانبِ یارِ من بیا تا که …

غزل ۵۲ مولانا

/
  1 چون همه عشقِ روی توست، جُمله رِضایِ نَفْسِ ما کُ…

غزل ۵۳ مولانا

/
  1 عشقِ تو آوَرْد قَدَحْ پُر زِ بَلاها گفتم می…

غزل ۵۴ مولانا

/
  1 از این اِقْبالگاهِ خوش، مَشو یک دَم دِلا تن…