مثنوی مولانا - دفتر پنجم - بخش ۹۸ - جواب گفتن روبه خر را

/
  2393 گفت روبَه آن تَوکُّل نادراست کَم کسی اَنْدَر تَوکُّل ماهِرا…

مثنوی مولانا - دفتر پنجم - بخش ۹۷ - جواب گفتن خر روباه را

/
  2388 گفت از ضَعْفِ تَوکُّل باشد آن وَرْنه بِدْهَد …